ЗА РОДИТЕЛИ

„Партньори в обща кауза е идея, която осигурява възможност детската градина да бъде привлекателна среда за творчество, център за културно възпитателна и образователна работа, център за сътрудничество. Регламентира на семейството право на участие, като равен партньор при реализиране бъдещето на децата.”

Извадка от Правилника за организиране дейността в ДГ

 Отговорност, права и задължения на родителите
            Чл.47 Родителите имат следните права :

 1. Периодично да получават информация за развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с другите деца и учителите и интегрирането им в средата;
 2. Да участват в родителските срещи;
 3. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ДГ;
 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 5. Да участват в УН , Обществен съвет или в избраните по групи родителски активи;

Чл.48 Родителите имат следните задължения :

 1. Да осигуряват посещаемостта на детето в ДГ ;
 2. Да се запознаят с учебната програма и с правилника за дейността на ДГ при записване на детето;
 3. Да спазват определените срокове за заплащане на месечната такса;
 4. Редовна да се осведомяват за развитието на детето в образователно-възпитателния процес, за уменията му за общуване  с децата и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 5. Да се явяват в ДГ, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учителя или Директора.
 6. Родителите водят децата си в ДГ здрави, чисти и спретнати,  с отлична хигиена, в удобно за обличане и събличане облекло;
 7. Внасянето на лекарства става само със знанието на медицинската сестра. Тя поема задължението да бъдат дадени навреме и в нужната доза, ако е необходимо, но само по нейна преценка;
 8. Родителите осигуряват достатъчно резервни дрехи за преобличане, по възможност в надписана торбичка, вътрешни удобни пантофи. Пижамата се взема в края на седмицата за изпиране и в понеделник се носи отново.
 9. В началото на всека учебна година родителите актуализират телефоните си за връзка и адрес на местоживеене. Ако детето се прибира от непълнолетен член на семейството или друг извън него, родителите са длъжни да попълнят собственоръчно декларация с която упълномощават  лицето, което ще взема детето от ДГ;
 10. Родителите на деца с алергична хрема или кашлица представят в детската градина, на медицинската сестра бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.
 11. Родителите задължително се запознават с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им , правят предложения и участват в подобряване на базата и условията за живот, в подготовката и провеждането на празниците и развлеченията;
 12. Родителите задължително се запознават с правилника и са задължени да го спазват
 13. Родителите имат право да подпомагат финансово и материално ДГ,  да съдействат за обогатяване и поддържане на базата за подобряване на условията и разнообразяване живота на децата;
 14. За нормалната учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум учебни пособия – цветни моливи, лепила, флумастери, водни бои, пластилин, блокчета, тетрадки, подходящи книжки и дидактични материали, които се съгласуват на първата родителска среща с учителите и Директора;
 15. При честване на рождени дни и празници родителите могат да внасят торти и сладкиши, но само със съответния документ за годност, който се предава на мед. сестра . От  внесените в ДГ външни продукти се оставят 24 часови проби;
 16. През летния период и по време на ваканциите децата се разпределят в сборни групи;
 17. Родителите са длъжни да спазват правилника на ДГ, да спазват хигиенните изисквания, да не нарушават дневния режим на децата, да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонал и помежду си;
 18. Родителите нямат право да влизат в саморазправа с персонала, със своите и другите деца, както и да си служат с грубости;
 19. Родителите имат право да запознаят устно или писмено учителките или Директора със своите тревоги проблеми и предложения. Ръководството е длъжно да вземе своевременно отношение и да разреши проблемите по най-бързия начин в полза на децата;

Чл. 49 Родителите са първи помощници на учителите и полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Хартата за защита правата на детето.

Раздел V Образователно – възпитателна работа
Чл.64 Възпитателната работа е дело на педагогическия, медицинския и помощен персонал. Животът на децата се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуални потребности като се осигурява необходимото време за игра, занимания, хранене и сън.
Чл. 65 Учителките прилагат насоките и указанията за възпитателна работа, дадени от МОН.
Чл.66 Учителките работят с децата по одобрен от ПС дневен режим, който е съобразен с Програмата за възпитателна работа, с потребностите, нервно-психическото развитие на децата и седмичното разпределение на дейностите.
Чл.67 Учителките сами преценяват и подбират организираните занимания и учебни форми, съдържанието, средствата и подходите. Те съблюдават по време на престоя на децата в ДГ да не им се поставят непосилни задачи, да не се оказва насилие от когото и да било върху тях ; да се зачита индивидуалното им и личното им предпочитание там, където имат право на избор, с децата да се разговаря на правилен български език.
Чл.68 Учителките са гарант за сигурността и спокойствието на децата.
Чл.69 Учителките поощряват и насърчават децата към активност и творчество , формират увереност и самочувствие у всяко дете.
Чл.70 Опазването на здравето и живота на децата е първостепенно задължение на детските учителки по всяко време от пребиваването им в ДГ.
Чл.71 За възпитателната работа учителките се подготвят ежедневно,  с необходимите материали за следващия ден.
Чл.72 Възпитателната работа се планира от учителките в началото на учебната година в годишно разпределение, което се утвърждава от Директора. През учебната година се планира месечно и седмично разпределение.
Чл.73 Учителките осигуряват реализация на ДОИ.
Чл. 74 Възпитателно-образователната дейност на учителите се отразява в дневника, който се прошнурова, прономерова и подпечатва. В него ежедневно учителките отбелязват взетия учебен материал по съответното образователно направление.
Чл.75 Учителките поддържат и осигуряват естествена обстановка в групата с оглед реализацията на планираната работа, комфорта на децата, като я разнообразяват съобразно празници, сезони, игри и потребностите на децата.
Чл.76 Учителките  подреждат мебели и кътове, като осигуряват свободен достъп на децата , движение и ползване на всички играчки и пособия, без ограничения.
Чл.77 Учителките организират храненето на децата , като са неотлъчно до тях и работят за формирането на културни навици. За всички забелязани особености информират Директора. Подхождат индивидуално, отговорно и добронамерено.
Чл.78 Учителките изработват и редовно обновяват табло със съобщиния за родителите.
Чл.79 Учителките поддържат ежедневни контакти с родителите , обменят информация относно детето, уведомяват за всички особености в здравословното състояние, предават съобщения и изисквания на детското заведение.
Чл.80 Учителките оказват помощ на децата при хранене, събличане, обличане, ползване на тоалетна, миене и други.
Чл.81 Учителките осъществяват непрекъснат надзор на децата.
Чл.82 При инцидент или травма с дете учителките незабавно предоставят детето на медицинската сестра за оказване на първа помощ и веднага осведомяват Директора и родителите.
Чл.83 Учителките приемат и предават децата чисти и спретнати.
Чл.84 Учителките приемат любезно детето и благоприятстват раздялата му с родителите.
Чл.85 Учителките участват в музикалните ситуации и заучават песните и танците с децата в други моменти от дневния режим.
Чл.86 Забранено е оставянето на децата сами, самостоятелно придвижване на децата по коридори, стълбища и помещения извън занималните без придружител.
Чл.87 Забранено е предаването на децата на непознати хора, освен с изрично писмено разрешение на родителя, дадено лично на учителките.
Чл.88 Забранено е нарушаването на дневния режим на децата.
Чл.89 Облеклото на децата се коригира от учителките, съобразно температурата на въздуха  в занималнята и на открито, както и в съответствие с общия закалителен режим.
Чл.90 Не се допуска намокряне на децата, а при случай детето се преоблича и дрехите се подсушават.
Чл.91 Учителките ръководят цялостната дейност в групата, направляват дейността на помощник-възпитателя и поставят съответни изисквания.
Чл.92 Учителките от първа смяна нямат право да напускат работното си място преди идването на втората смяна . При отсъствие на учителката от втора смяна, учителката от първа смяна поема работата в групата през първия ден или изчаква организацията от Директора или неговия официален заместник.
Чл.93 В края на своята смяна учителките са длъжни да подредят групата, дрехите на децата, кътовете по интереси, да предадат занималнята в изрядност, да уведомят колежката си за броя на децата , за възникнали проблеми и съобщения.
Чл.94 Размяна на смени и взаимни замествания се съгласуват единствено с Директора.
Чл.95 Учителките са длъжни да запознаят всеки родител с Правилника за организиране дейността на ДГ „Снежанка”.
Раздел VІ Медицинско обслужване и здравеопазване
Чл. 96 Медицинското обслужване на ДГ Снежанка се осъществява от медицински сестри, една за основната сграда в с. Минерални бани , една за с. Караманци и с. Сърница  и една за с. Боян Ботево и с. Ангел войвода. Работодател на трите сестри е Кмета на Общината. Контролът върху дейността им се осъществява от Директора и от органите на РЗИ.
Чл. 97 Здравеопазването се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира от Директора.  
Чл.98 Медицинските сестри:

 1. осъществяват системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата;
 2. при нужда придружават детето до поликлиниката или друго болнично заведение;
 3. контролират и оценяват физическата им дееспособност, съвместно с учителките;
 4. организират провеждането на закалителните процедури;
 5. осъществяват системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня, в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности;
 6. контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучават помощния персонал как се извършват те;
 7. водят лична здравно-профилактична карта на всяко дете, в която отразяват здравното му състояние;
 8. ежедневно провеждат филтър;
 9. вземат мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния;
 10. при заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца и не допускат сливане на групи ;
 11. оборудват спешни шкафове с медикаменти за оказване на неотложна медицинска помощ, които са на разположение от 07,00ч до 18,00ч. , на които те са пряк отговорник;
 12. организират здравното възпитание на децата, на служители в ДГ и на родителите;
 13. контролират редовното извеждане на децата на двора, на чист въздух след 10,00 ч  , при подходящи метеорологични условия;
 14. при организиране на следобедна почивка следят всяко дете да ползва само личното си легло и бельо;
 15. при събиране на две групи следят бельото на външни за групата деца да бъде сменено;
 16. заедно с учителките и помощник възпитателя следят и преценяват кога децата да се завиват с чаршаф, кога с одеяло, кога да спят голи и кога с потник;
 17. ежедневно пробват храната, присъстват на влагането на продуктите и на разпределението на готовата храна;
 18. следят за състоянието на хранителните продукти в складовете, чрез водене заедно с домакина на специална тетрадка за годността на стоката, отговорят за състоянието на здравните книжки на помощния персонал, както и за изпълнение на препоръките на ХЕИ;

Чл. 99 Медицинските сестри:

 • не допускат приемане на деца с температура, повръщане, обриви и разстройство;
 • не допускат течение в групите – помещенията се проверяват, когато децата са извън групите, преди идването им и след предаването им;
 • не допускат запрашването на въздуха в групите – при основно почистване следят децата да не са в групата.

2018 © ДГ "Снежанка" - с. Минерални бани. Всички права запазени. Webdesign: SWS