ЕКИП

ДГ  „Снежанка”  разполага с квалифициран екип от педагогически, медицински и помощен персонал, който професионално, с опит, търпение и обич води децата по пътя на знанието и красотата в живота.

Директор

 • Таня Янева

Учители

 • Христина Георгиева -старши учител
 • Мюмюне Хюсню - старши учител
 • Снежа Райкова - учител 
 • Нелина Петрова - учител 
 • Сабрие Шакир -старши учител
 • Фатме Хабиб  -  учител
 • Сабиха Шакир - старши учител
 • Виктория Димитрова - старши учител
 • Тюркиан Алиева -  старши учител
 • Мелихат Чолак - старши учител
 • Несрин Шабан- старши  учител
 •  Фетие Алиосман - старши учител
 • Фатме Аликоч -  старши учител
 • Есмерай Халил - старши учител
 • Хатидже Ибрам - старши учител
 • Бахар Мехмед - учител 
 • Айгюл Нури - учител 

Медицински сестри

 • Недялка Керемидчиева – на кабинет
 • Шерифе Кирез
 • Аргюл Акиф
 • Сейде Местан

Непедагогически персонал

 • Надка Димитрова –  помощник - възпитател
 • Николина Христонова – помощник - възпитател
 • Ирина Митева – помощник - възпитател
 • Байрие Аптилязим – помощник - възпитател
 • Нуран Ахмед – помощник - възпитател
 • Назмие Ариф – помощник – възпитател
 • Мюрюфе Халил - помощник - възпитател
 • Росица Панайотова – домакин
 • Мирем Рамадан – домакин
 • Сабрие Юсуф – домакин
 • Фатме Юсуф – домакин/готвач
 • Айше Шен – домакин / готвач
 • Теменужка  Атанасова – готвач
 • Мария Димитрова  – помощник кухня
 • Гюлнар Осман  - готвач
 • Селбие Юзир - готвач
 • Иван Русев - поддръжка

Концепция

 • Опазване здравето и гарантиране сигурността на децата
 • Възпитание, обучение и социализация на децата
 • Полагане основите за учене през целия живот
 • запазване традициите в българското предучилищно образование и внедряване на нови педагогически практики
 • създаване на близки до семейната среда уют и емоционален комфорт.

Позиции

 • Работа в екип
 • Професионално израстване
 • Толерантност и уважение
 • Мотивираност и творчество

2018 © ДГ "Снежанка" - с. Минерални бани. Всички права запазени. Webdesign: SWS